Thursday, December 2, 2010

Torrent id: 222146

พลซุ่มยิง(Snipers)


เป็นสารคดี ของ The History Channel เกี่ยวกับประวัติของพลซุ่มยิงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และวิธีการฝึกเข้าเป็นพลซุ่มยิง commando นาวิกโยธินอังกฤษ   :yoyo86:

http://www.thailandtorrent.com/

No comments: